Herunder kan du læse foreningens vedtægter:


§1 Navn


Afdelingens navn er SDU Gymnastik, som hører under SDU Sport Odense


§2 Formål


Formålet med afdelingen er at give ligesindede mulighed for at dyrke gymnastik, parkour og andre sportsgrene til studentervenlige priser.


§3 Medlemmer


Stk. 1: De, der har betalt kontingent til SDU Gymnastik betegnes som medlemmer. Som medlem af SDU Gymnastik har man stemmeret på Generalforsamlingen.


Stk. 2: Beslutningen om udelukkelse af et medlem træffes af SDU Gymnastik’s bestyrelse i samråd med Hovedbestyrelsen i SDU Sport i Odense.


§4 Ledelse


Stk. 1: Bestyrelsen er afdelingens daglige ledelse


Stk. 2: Bestyrelsen består af 5 stemmeberettigede medlemmer i henhold til §1 stk.1;Ansatte ved SDU, instruktører ved SDU Gymnastik eller studerende og 2 suppleanter: 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter, heraf skal en repræsentere festudvalget.


Stk. 3: Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.


Stk. 4: Vælges man til en post i bestyrelsen er det for en periode på 1 år. Udtræder et medlem af bestyrelsen før tid, indtræder en suppleant som fuldgyldigt medlem. 


Stk. 5: Formand og kasserer vælges direkte på afdelingens generalforsamling


Stk. 6: 1 revisor findes til tjek af regnskab


Stk. 7: Opstiller flere til en post i bestyrelsen, skal der være skriftlig afstemning.


Stk. 8: Bestyrelsen skal konstitueres indenfor 14 dage efter generalforsamling.


Stk. 9: Der skal minimum afholdes 3 møder pr. halvår.


§5 Organisering


Stk. 1: Bestyrelsen er ansvarlig for at råde over de midler, afdelingen modtager fra SDU Sport Hovedbestyrelsen, så alle får del i disse


Stk. 2: Der vælges en repræsentant fra bestyrelsen til at sidde i SDU Sport Hovedbestyrelsen


§6 Regnskab


Stk. 1: Regnskabsåret følger kalenderåret


Stk. 2: Kasseren skal afslutte regnskabet og indkalde formanden og en tredjepart til godkendelse af regnskab senest 7 dage før Generalforsamlingen.


§7 Generalforsamling


Stk. 1: Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed


Stk. 2: Generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter hovedbestyrelsens generalforsamling.


Stk. 3: Generalforsamlingen foregår ved fysisk fremmøde. Det er dog muligt at afholde online i situationer hvor bestyrelsen enstemmigt har vedtaget dette. Generalforsamling foregår på dansk, men skal ved forespørgsel af internationale medlemmer også foregå på engelsk.


Stk. 4: Indkaldelse med angivelse af dagsorden og forslag fra bestyrelsen skal finde sted med 2 ugers varsel, ved skriftlig information via SDU Gymnastik’s facebookside ”SDU Gymnastik”, samt mundtlig og skriftlig information til alle hold.


Stk. 5: Forslag fra medlemmer, der ønskes behandles på generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.


Stk. 6: Dagsorden til generalforsamling skal omfatte:


  • Formand forestår valg af dirigent
  • Godkendelse af dagsorden
  • Valg af referent
  • Valg af 2-3 stemmetællere
  • Beretning fremlagt af formanden
  • Regnskab og budget til godkendelse fremlagt af kasserer
  • Valg af bestyrelse


§8 Ekstraordinær generalforsamling


Stk. 1: bestyrelsen kan altid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder anledning hertil. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt har fremlagt ønske herom over for bestyrelsen med angivelse af emnet, der ønskes behandlet.


Stk. 2: Et forslag vedtages ved almindeligt flertal blandt stemmeberettigede medlemmer.


Stk. 3: Ved ændring af vedtægter skal minimum 2/3 af afdelingens fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemme for ændringen.


Stk. 4: De ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse.


Stk. 5: Indkaldelse med angivelse af dagsorden og forslag skal finde sted med 2 ugers varsel ved skriftlig information via SDU Gymnastik’s facebookside ”SDU Gymnastik”, samt mundtlig information til alle hold.


§9 Opløsning


Stk. 1: Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på e i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.


Stk. 2: Vedtagelse af opløsning sker hvis ¾ af afgivne stemmer er for forslaget.


Stk. 3:  I tilfælde af afdelingens opløsning overgår aktiver og passiver til Hovedbestyrelsen i SDU Sport.