Vedtægter for Syddansk Gymnastikforening

 

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er Syddansk Gymnastikforening, og den er stiftet 2023.


Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense Kommune.


§ 2 Formål

Stk. 1:Foreningen har til formål at fremme medlemmernes interesse i at dyrke følgende idrætter: Gymnastik, Dans og Motionshold. 


Stk. 2: Foreningen har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen og fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen gennem folkeoplysende aktiviteter. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.  


§ 3 Foreningens opbygning

Stk. 1: Foreningen er én samlet juridisk enhed. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen, og generalforsamlingen har den højeste myndighed.


Stk.2: Foreningen tilbyder de i § 2 nævnte idrætsaktiviteter. Oprettelse og nedlæggelse af en idrætsaktivitet besluttes af generalforsamlingen. Aktiviteterne er ikke selvstændige juridiske enheder.


§ 4 Tilhørsforhold til andre organisationer

Stk. 1: Foreningen er tilsluttet DGI og GymDanmark under Danmarks Idrætsforbund.


Stk. 2: Indmeldelse og udmeldelse af organisationer er et generalforsamlings-anliggende. 

 

§ 5 Medlemsforhold

Stk. 1: Som aktivt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent for løbende sæson. 


Stk. 2: Der kan på samme måde optages passive medlemmer. 


Stk. 3: Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer med taleret på generalforsamlingen.


Stk. 4: Ethvert aktivt medlem har ret til at anvende foreningens faciliteter og deltage i foreningens aktiviteter og tilbud samt til demokratisk medindflydelse på foreningens forhold efter disse vedtægter. Et passivt medlem har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men har alle øvrige medlemsrettigheder. For udøvelse af stemmeret på generalforsamlingen gælder bestemmelsen i § 8, stk. 4. 


Stk. 5: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser, som er fastsat af en organisation, som foreningen er tilsluttet. 


Stk. 6: Udmeldelse sker skriftligt ved meddelelse til bestyrelsen. Udmeldelse kan ske med én måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Alle økonomiske mellemværender opgøres og betales ved udmeldelse. 


§ 6 Kontingent

Stk. 1: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder forslag til kontingent. Kontingentet består af et grundkontingent og et kontingentbeløb for hver aktivitet. Bestyrelsen og instruktører er kontingentfrie.


Stk. 2: Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform.


Stk. 3: Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at have modtaget to rykkere, slettes den pågældende som medlem. Sådant ophør af medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.


§ 7 Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1: Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører. 


Stk. 2: I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet. 


Stk. 3: Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med samme majoritet som ved ændring af vedtægterne. 


Stk. 4: Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen spørgsmålet.


§ 8 Ordinær generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.


Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af første kvartal.


Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst fire ugers varsel ved opslag i foreningens faciliteter og på foreningens hjemmeside eller ved opslag og meddelelse på Facebook eller ved meddelelse på hjemmeside og e-mail til alle medlemmer med kendt e-mail adresse. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag. Bestyrelsen udarbejder forslag til kontingent og budget. Endelig dagsorden udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de valg, der skal foretages, og regnskab og andre bilag til dagsordenen skal medfølge. 


Stk. 4: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer, som bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn og unge kan, fra de er fyldt 15 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forælder. 


Stk. 5: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. 


Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning. Personvalg afgøres ved skriftlig afstemning.


Stk. 7: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. §§ 14 og 15. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer. 


Stk. 8: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år. Valgbar som revisor er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.  


Stk. 9: Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

  

§ 9 Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 

1)   Valg af dirigent

2)   Bestyrelsens beretning 

3)   Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år 

4)   Aflæggelse og godkendelse af forslag til kontingent og budget for det kommende år

5)   Behandling af indkomne forslag 

6)   Valg til bestyrelsen 

  • Valg af formand (hvert år)
  • Valg af næstformand (hvert år)
  • Valg af kasserer (hvert år)
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert år)
  • Valg af en første suppleant (hvert år)
  • Valg af en anden suppleant (Hvert år)

7)   Valg af en revisor 

8)   Eventuelt 


§10 Ekstraordinær generalforsamling


Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet. 


Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel. Reglerne om indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde som for ordinær generalforsamling.    


§11 Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse.


Stk. 2: Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv, og foretager fornøden fordeling af opgaverne. Alle valg sker på ordinær generalforsamling for 1 år. 


Stk. 3: Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen to suppleanter. Såfremt formanden eller et af bestyrelsesmedlemmerne, afgår i utide, indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen efter ordenen, dvs. 1. og 2. suppleant. 


Stk. 4: Bestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder.  


Stk. 5: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen kan beslutte at afprøve aktiviteter.


§12 Regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 


Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af generalforsamlingen.


Stk. 3: Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgte revisorer. På hver ordinær generalforsamling vælges én revisor for et år.


Stk. 4: Revisoren skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisoren skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger. 


§13 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom låneoptagelse på mere end 20.000 kr. skal godkendes af generalforsamlingen. 


Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen. 


Stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.    


§14 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. 


Stk. 2: Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.


§15 Opløsning

Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ordinære- eller ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger. 


Stk. 2: På den afsluttende generalforsamling skal træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål foreningens formue skal anvendes til. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.


Stk. 3: Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.